วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม 2560

วารสารออก 2 ฉบับต่อปี ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม...

Read More

10 concerning trends in health IT

The pandemic accelerated many trends in healthcare, including telehealth and data analytics.

Read More

Walmart is committed to health center expansion, CEO says

Walmart President and CEO Doug McMillon said the retail giant remains committed to...

Read More

Appropriate Use Criteria Program

On the other hand, organizations have the need for integrating in IT departments new...

Read More